0478 745 022

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op- en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten met Daamen Zonnepanelen inzake de verkoop van zonnepanelen en materialen behorende bij het complete systeem (inclusief documentatie) zoals gespecificeerd in de overeenkomst.

1.2 Definities:
a. Daamen Zonnepanelen: gevestigd te Groeningen (N.Br) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 26458292;

b. Product: Zonnepanelen en materialen behorende bij het complete systeem (inclusief documentatie) zoals gespecificeerd in de overeenkomst;

c. Koper: een consument die een overeenkomst met Daamen Zonnepanelen inzake de aankoop van een product en eventuele installatie wenst aan te gaan of is aangegaan;

d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Daamen Zonnepanelen en Koper tot koop van het product en eventuele installatie;

e. Bestelformulier: kan ook zijn een offerte;

f. Werk: de door Daamen Zonnepanelen en de door Daamen Zonnepanelen erkende onderaannemers uitgevoerde installatiewerken.

1.3 Afwijkingen op deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.4 De toepasselijkheid van voorwaarden van de Koper, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.5 Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

Artikel 2. Aanbieding en Overeenkomst.

2.1 Alle aanbiedingen van Daamen Zonnepanelen zijn vrijblijvend.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door Koper volledig ingevulde- en ondertekende Daamen Zonnepanelen bestelformulier is ontvangen en wordt aanvaard door een bevoegd persoon van Daamen Zonnepanelen door schriftelijke bevestiging. De Koper kan eenzijdig de bestelling geplaatst niet meer annuleren na doorzending van het bestelformulier aangezien dit een bindend aanbod tot contracteren uitmaakt, tenzij wettelijk toegestaan ingevolge een opgenomen verzakingsbeding en de Koper hier binnen een termijn van zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestelformulier door Daamen Zonnepanelen hier niet per aangetekend schrijven op terugkomt.

2.3 Daamen Zonnepanelen streeft enkel naar een juiste informatie van Koper doch zonder gehouden te zijn alle gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van Koper om de Overeenkomst aan te gaan, al dan niet bekend bij Daamen Zonnepanelen, te kennen.

2.4 De door ons bij de aanbieding verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave. Aan de door ons bij de aanbieding verstrekte gegevens kunnen geen rechten ontleend worden ten opzichte van de opbrengst, rendement en werking van de systemen.

2.5 Wij behouden ons alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schema’s, materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven ons eigendom en mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden.

2.6 Indien ten gunste van de Koper voorwaarden bedongen zijn zoals het bekomen van een financiering of bouwvergunning, worden deze ontbindende voorwaarden geacht te zijn bedongen onder de volgende tijdsbepaling : een financieringsvoorwaarde is bedongen onder een termijn van maximaal 21 kalenderdagen na dagtekening van het bestelformulier, behoudens anders uitdrukkelijk overeengekomen; de Koper zal binnen de gestelde termijn aangetekend moeten melden dat de financiering niet kon worden bekomen ; Daamen Zonnepanelen heeft het recht alsdan een financieel voorstel te laten toekomen aan de Koper door een door haar aan te brengen financiële instelling tegen marktconforme voorwaarden binnen de maand daaropvolgend ; in voorkomend geval dient de Koper daarop in te gaan ; inzake de bouwvergunning geldt de tijdsbepaling van 21 kalenderdagen voor de indiening door de Koper na totstandkoming van de Overeenkomst ; indien de bouwvergunning uiteindelijk wordt geweigerd heeft hij het recht zich op de ontbindende voorwaarde te beroepen.

Artikel 3. Prijs.

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding van Daamen Zonnepanelen vermelde prijzen vast.

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor volledige betaling een of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ingevolge objectieve omstandigheden (o.m. BTW, belasting op goederen, loon, grondstoffen), ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Daamen Zonnepanelen gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.3 In geval toepassing van artikel 3.2 mocht leiden tot een prijsverhoging van meer dan 5% en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen een week nadat Daamen Zonnepanelen kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.

3.4 De prijs voor installatie van Producten zoals opgenomen in de orderbevestiging is de prijs inclusief montage en het functionerend opleveren van het Product op het aangegeven adres en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens deze algemene voorwaarden niet voor rekening van Daamen Zonnepanelen komen.

Artikel 4. (af)Levering en eigendomsoverdracht.

4.1 De (af)levering van het product en de eventuele aanvang van installatie van het product geschiedt op het door Koper aan Daamen Zonnepanelen opgegeven adres en wel binnen de overeengekomen levertijd.

4.2 De (af)levering zal in principe nooit eerder plaatsvinden dan het moment waarop de volledige betaling van de overeengekomen koopsom is voldaan.

4.3 Daamen Zonnepanelen zal de Koper telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de(af)levering en eventuele installatie van het product. Koper stelt hiertoe voldoende contactgegevens ter beschikking. Van de installatie-datum ontvangt u een installatie-bevestiging.

4.4 De levertijd wordt verlengd met het dubbele van de duur van de vertraging ten gevolge van het niet voldoen door de Koper aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of door Koper te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.

4.5 De eigendomsoverdracht vindt plaats op de dag van (af)levering.

Artikel 5. Betaling.

5.1 Betaling dient te geschieden in 2 termijnen. Koper zal binnen 7 werkdagen, na bevestiging van de Overeenkomst door Daamen Zonnepanelen, een aanbetaling doen van 30% van de totale koopsom. De door Koper verschuldigde totale koopsom dient uiterlijk op de dag van (af)levering op rekening van Daamen Zonnepanelen te zijn bijgeschreven.

5.2 Afwijkingen van artikel 5.1. zijn mogelijk door uitdrukkelijke opname hiervan in de overeenkomst.

5.3 Elk bedrag dat onbetaald blijft op de laatste dag van de bedongen betalingstermijn brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt.

5.4 In geval van verlate betaling zal tevens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het openstaand bedrag.

Artikel 6. Schadebeding.

6.1 Indien de Overeenkomst door Koper éénzijdig algeheel of gedeeltelijk verbroken wordt of geannuleerd wordt na de wettelijke bedenktijd zoals vermeld in artikel 2, lid 2, zal zij Daamen Zonnepanelen integraal schadeloos moeten stellen, behoudens een situatie van overmacht (extreme weersomstandigheden, uitzonderlijke omstandigheden van toelevering van de materialen, essentiële wijzigingen of vertragingen van overheidsreglementering voor de plaatsing of keuring). Wanneer de verbreking en/of annulering door Koper tussenkomt op meer dan 10 weken van de leveringsdatum, bedraagt de schadevergoeding 25% van de koopsom exclusief BTW. 50% Van de integrale koopsom is verschuldigd door Koper wanneer hij de Overeenkomst annuleert of verbreekt, binnen 10 weken voor de leveringsdatum. De integrale koopsom voor de goederen kan worden gevorderd door Daamen Zonnepanelen indien de goederen reeds in productie werden genomen en specifiek aangepast zijn aan Koper.

Artikel 7. (af)Levering en installatie.

7.1 Het Product wordt door Daamen Zonnepanelen geleverd en na daartoe overeengekomen geïnstalleerd op de overeengekomen locatie, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het Product op de locatie door Koper wordt uitgevoerd.

7.2 Daamen Zonnepanelen behoudt zich het recht voor om voor de levering en installatie een beroep te doen op een onderaannemer naar eigen keuze.

7.3 Koper is jegens Daamen Zonnepanelen verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te installeren Product en/of de juiste werking van het Product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt Koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

a. Het personeel van Daamen Zonnepanelen en/of onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Daamen Zonnepanelen dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits dit tijdig aan Koper is medegedeeld;

b. De toegangswegen tot de plaats van de opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;

c. De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage, dus ook voor de eventuele plaatsing van bouwsteigers;

d. Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

7.4 Koper verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geplaatst.

7.5 Koper dient ervoor zorg te dragen dat eventueel door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, ook mogelijk voortvloeiend uit gewijzigde overheidsreglementering, die niet tot de overeengekomen werkzaamheden van Daamen Zonnepanelen of door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege Daamen Zonnepanelen geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient Koper Daamen Zonnepanelen hiervan tijdig in kennis te stellen.

7.6 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van Koper, en dit aan kostprijs voor Daamen Zonnepanelen verhoogd met 10% marge.

7.7 Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

a. onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;

b. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.

Artikel 8. Garantie.

8.1 Daamen Zonnepanelen garandeert de goede werking van het geleverde Product overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke bij levering van het Product worden bijgevoegd, en aldus gekend door Koper.

8.2 Daamen Zonnepanelen verleent gedurende vierentwintig maanden vanaf de levering een waarborg voor elk gebrek aan overeenstemming dat aanwezig is bij levering en werk, welke eventuele vergoeding steeds maximaal beperkt blijft tot de waarde van het desbetreffende werk. De vordering in rechte tot opeising van deze vergoeding / ontbinding van de koop dient te worden ingesteld overeenkomstig de betreffende artikelen van het Burgerlijk Wetboek. De waarborg omvat niet de vervanging van het materiaal wegens slijtage, beschadiging ten gevolge van nalatigheid, onvoldoende controle en toezicht, gebrekkig onderhoud en/of verkeerd gebruik. De kleinste wijziging door toedoen van Koper betekent het verval van de waarborg. Na deze periode van 2 jaar voorzien in de betreffende artikelen van het Burgerlijk Wetboek, dient de Koper binnen een termijn van uiterlijk drie maanden een vordering in rechte tot opeising van enige vergoeding/ontbinding van de koop in te stellen op basis van verborgen gebreken overeenkomstig het algemeen recht.

8.3 De garantie strekt zich niet uit tot defecten die het gevolg zijn van brand, blikseminslag, dieren, extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter van > 25 mm en met een gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), contact met chemische gassen of vloeistoffen, gebruik van andere materialen dan geadviseerd door Daamen Zonnepanelen en vormveranderingen van het object waarop het Product bevestigd is.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.

9.1 Daamen Zonnepanelen zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen indien met de Producten meegeleverde Garantievoorwaarden van toepassing zijn en in welke situatie de aansprakelijkheid van Daamen Zonnepanelen voor tekortkomingen beperkt zal zijn tot de garantieverplichtingen die zijn omschreven in deze Garantievoorwaarden.

9.2 De aansprakelijkheid van Daamen Zonnepanelen ten opzichte van Koper is in elk geval beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Daamen Zonnepanelen overeenkomstig dwingende bepalingen aansprakelijk kan zijn, waarbij indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten, en dit tot de waarde van het product.

9.3 In geval van schade ten gevolge van het Werk kan Daamen Zonnepanelen enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.

9.4 Reclames ter zake het Product of het Werk dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na constatering van de schade, per aangetekend schrijven aan Daamen Zonnepanelen te worden gemeld, tenzij Koper aannemelijk maakt dat Koper de schade niet eerder heeft kunnen melden.

9.5 De website van Daamen Zonnepanelen bevat bestanden die uitsluitend voor informatieve doeleinden zijn opgenomen. Daamen Zonnepanelen staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van Daamen Zonnepanelen of derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van haar website. Op de website geplaatste rekenvoorbeelden dienen slechts als voorbeeld en hieraan kunnen geen garanties of andere rechten worden ontleend.

Artikel 10 – Zekerheidsstelling

10.1 Indien wij goede grond hebben te vrezen dat Wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, zijn wij voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat Wederpartij op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst.

10.2 Nadat de door ons gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en kunnen wij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 11. Verhaal.

11.1 Uitdrukkelijk wordt bedongen dat Daamen Zonnepanelen voor het verlenen van haar garanties en haar desbetreffende aansprakelijkheid, zij een verhaalsrecht dient te behouden jegens haar leverancier/fabrikant voor de hoofdcomponenten van het door haar geleverde- en geïnstalleerde Product, en dit op basis van de Daamen Zonnepanelen toegezegde- en contractueel gegarandeerde fabrieksgarantie. Daamen Zonnepanelen zal er alles aan doen dat de fabrieksgarantie wordt verleend, doch Daamen Zonnepanelen kan aldus niet aansprakelijk worden gehouden, dan wel hooguit voor haar eigen opgenomen contractuele verbintenissen waarvoor geen fabrieksgarantie geldt, in het geval van de niet nakomingvan de garantieverplichtingen van haar leverancier/fabrikant, ingevolge bijvoorbeeld diens insolventie, zoals ondermeer doch niet uitsluitend een faillissement, tijdelijke opschorting van verplichtingen, vereffening of ontbinding. Voor de verleende fabrieksgaranties wordt verwezen naar de specificaties van de leveranciers.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

12.1 Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De afdwingbaarheid, interpretatie en geldigheid dienen te worden beoordeeld op basis vande Nederlandse wet. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de Rechtbank van ‘s-Hertogenbosch.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Daamen Zonnepanelen, Voortweg 13 a, 5826 AG Groeningen